جلسه سوم: مختصات عام و قیدها Lecture Three: Generalized Coordinates & Constrains

✓ مختصات عام

✓ محدودیت ها

✓ بررسی دو واقعیت در طبیعت برای بدست آوردن معادله لاگرانژیان

✓ بدست آوردن معادله لاگرانژیان برای سقوط آزاد و مقایسه آن با معادله حاصل از روش فیزیک نیوتنی

✓ بدست آوردن معادله لاگرانژیان برای آونگ و مقایسه آن با معادله حاصل از روش فیزیک نیوتنی

✓ بدست آوردن معادله لاگرانژیان برای حرکت جسم برروی سطح کروی و مقایسه آن با معادله حاصل از روش فیزیک نیوتنی

✓ تکانه عمومی

✓ بدست آوردن معادله لاگرانژیان برای حرکت یک جسم برروی سطح شیب دار و مقایسه آن با معادله حاصل از روش فیزیک نیوتنی

✓ سیستم هولونومیک

✓ مطالعه موقعیت های یک سیستم

Generalized coordinates

Constraints

A review of two facts in nature to obtain the Lagrangian equation

Obtaining the Lagrangian equation for free fall and comparing it with the equation obtained by the Newtonian physics method

Obtaining the Lagrangian equation for the pendulum and comparing it with the equation obtained by the Newtonian physics method

Obtaining the Lagrangian equation for moving the object on a spherical surface and comparing it with the equation obtained by the Newtonian physics method

General Momentum

Obtaining the Lagrangian equation for moving an object on the ramp and comparing it with the equation obtained by the Newtonian physics method

Holonomic system

Study the configurations of a system