جلسه شانزدهمفرمالیسم همیلتونی

مقایسه فیزیک کوانتوم با فیزیک کلاسیک

Lecture Sixteen: Hamiltonian Formalism

Quantum vs classical

✓ “لوئی دوبروی” و تئوری کوانتوم نوین

✓ مطالعه سیستم های دینامیکی در فیزیک کلاسیک همیلتونی و فیزیک کوانتوم هامیلتونی

✓ توصیف حالات سیستم با یک درجه آزادی در هر لحظه

✓ مقایسه این دو فیزیک از نظر:

a: حالات سیستم 

b: فضای مورد مطالعه

c: نوع اعداد

d: مسیر

e: ارتباط زوج های p & q

f: معادله مسیر حرکت 

h: ثبات حجم

✓ “Louis De Broglie ” and New Quantum Theory

✓ The study of dynamical systems in Hamiltonian classical physics and Hamiltonian Quantum physics

✓ Describing the state system with a degree of freedom at any moment

✓ Comparison of these two physics in terms of:

a: State of system

b: Study space

c: The type of numbers

d: Trajectory

e: The relationship between” p & q” pairs

f: Trajectory equation

h: Volume preserving