جلسه دهمفرمالیسم هامیلتونی

تبدیل کانونیک

Lecture Ten: Hamiltonian Formalism

Canonical Transformation

✓ مروری بر مفاهیم جبر خطی:

a: دترمینان ماتریس

b: تبدیل مختصات

c: ماتریس ژاکوبی

✓ تبدیل کانونیکی

✓ تکامل زمان و ارتباط آن با تبدیل کانونیکی و سیستم همیلتونی

✓ کاربرد تبدیل همیلتونی

✓ مطالعه مسیر حرکت سیستم همیلتونی در فضای فازی با یک درجه آزادی

✓ بسط فضای فازی

✓ روش بدست آوردن ثابت حرکت برای سیستم های مورد مطالعه

✓ اتحاد ژاکوبی

✓ ارائه روشی برای سیستم هایی که به هر دلیلی نتوان معادلات حرکت آن سیستم را حل کرد:

a: سیستم همیلتونی در فضای فازی دو بعدی با یک درجه آزادی

b: سیستم همیلتونی در فضای فازی چند بعدی با nیا 2n درجه آزادی

c: حالت خاص سیستم

✓ An overview of the concepts of linear algebra

a: Matrix determinant

b: coordinate transformation

c: Jacobi Matrix

✓ Canonical transformation

✓ Time Evolution and its relation with canonical transformation and Hamiltonian system

✓ Application of Hamiltonian transformation

✓ A study of the Hamiltonian motion of a Hamiltonian system in a phase space with a degree of freedom

✓ Extended of the phase space

✓ A method of obtaining constant of motion for the studied systems

✓ Jacobi Identity

✓ Providing a method for systems that for any reason cannot solve the equations of motion of the system:

a: Hamiltonian system in a two-dimensional phase space with a degree of freedom

b: Hamiltonian system in a multidimensional phase space with “n” or “2n” degrees of freedom

c: System`s specific mode