1
خوشامدگویی

ویدیو یکم

ویدیو دوم

2
فرضیات

ویدیو یکم

3
فضا و زمان، مطلق یا نسبی؟

ویدیو یکم

ویدیو دوم

4
فضازمان و فاصله اتفاق ها

ویدیو یکم

ویدیو دوم

5
همه با سرعت نور در فضازمان

ویدیو یکم

ویدیو دوم

6
معادله اینشتین: افقی تازه

ویدیو یکم

ویدیو دوم

7
موجوداتی با جرم صفر! (نور)

ویدیو یکم

8
آفرینش

ویدیو یکم

ویدیو دوم

9
آشنایی با نسبیت عام

ویدیو یکم

ویدیو دوم

10
از گالیله تا امواج گرانشی زوج نوترونی

ویدیو یکم

1
چارچوب فیزیک نظری

ویدیو یکم

ویدیو دوم

2
اجزا و رابطه بین اجزا

ویدیو یکم

3
بودن و شدن

ویدیو یکم

ویدیو دوم

4
جهان فراکتالی و ابعاد فراکتالی

ویدیو یکم

ویدیو دوم

5
دوری که در آن آمدن و رفتن ماست

ویدیو یکم

ویدیو دوم

6
دوشاخه شدن در فضای فازی

ویدیو یکم

7
آفرینش از آشوب

ویدیو یکم

8
نقش 1-√ در خانه پرنقش و خیال

ویدیو یکم

ویدیو دوم

9
آشوب، آفریننده

ویدیو یکم

10
شخم فضا زمان

ویدیو یکم

11
سایه مندلبروت

ویدیو یکم

1
سقوط الکترون

ویدیو یکم

ویدیو دوم

2
امواج ماده

ویدیو یکم

ویدیو دوم

3
عدم قطعیت نهادینه در تار و پود فضازمان

ویدیو یکم

ویدیو دوم

4
تابع موج: هست و هم نیست!

ویدیو یکم

ویدیو دوم

5
از خیال تا واقعیت

ویدیو یکم

ویدیو دوم

6
متغیرهای پنهان

ویدیو یکم

ویدیو دوم

7
نامساوی بل: یکپارچگی و واقعیت

ویدیو یکم

ویدیو دوم

8
واقعیت کوانتومی و مغز

ویدیو یکم

ویدیو دوم

1
هندسه‌ خطوط موازی

ویدیو یکم

ویدیو دوم

2
تبدیل مختصات (ناظر ها)

ویدیو یکم

ویدیو دوم

3
مفهوم بردار و ماتریس

ویدیو یکم

ویدیو دوم

4
سه برخورد با یک ایده

ویدیو یکم

ویدیو دوم

5
سیستم معادلات Aū = b

ویدیو یکم

ویدیو دوم

ویدیو سوم

6
ماتریس های تبدیل

ویدیو یکم

ویدیو دوم

7
حل سیستم معادلات خطی

ویدیو یکم

ویدیو دوم

8
فضا- و زیر -فضاهای برداری

ویدیو یکم

ویدیو دوم

ویدیو سوم

9
بردارها و مقادیر ویژه‌ی یک ماتریس

ویدیو یکم

ویدیو دوم

ویدیو سوم

ویدیو چهارم

10
تابع اکسپونانسیل ماتریس، e^Ax

ویدیو یکم

1
زمین بازی اینشتین
2
از تبدیل گالیله تا تبدیل لورنتس
3
هندسه هذلولوی و تبدیلات لورنتس
4
اثرات نسبیتی
5
"چاربردار" های فضازمان
1
دینامیک غیر خطی
2
آنالیز رفتار سیستم ها
3
تغییر ناگهانی ساختار، رفتار و شخصیت
4
یک سیستم با چندین رفتار
غیر فعال

ویدیو یکم

غیر فعال

ویدیو دوم

5
سیستم های پریودیک (یک بُعدی)
6
دینامبک سیستم های 2-بُعدی
7
دینامیک سیستم های غیر خطی دو بُعدی
8
سیستم 2 بعدی: کاربردها
9
سیکل های حدی و دوشاخگی(سیستم های زنده)
1
فضای برداری کمپلکس
2
فضای برداری کمپلکس ... ادامه ...
3
منطق کلاسیک، منطق کوانتومی و اسپین الکترون
4
فرضیات مکانیک کوانتوم
5
اسپین الکترون و ابعاد فضا
6
تابع موج و واقعیت فیزیکی
7
اپراتورها و ارائه ماتریسی
8
اپراتورهای مشابه و تبدیل آنها به هم
9
اصل عدم قطعیت
10
اپراتور ممنتوم
11
آزمایش دوشیار
12
اپراتور جابجایی و قضیه نوتر
13
معادله شرودینگر
14
= ih{...}
1
معادله اویلر - لاگرانژ طبیعت
2
اصل کمترین کنش
3
مختصات عام و قیدها
4
ضرایب لاگرانژ
5
قضیه نوتر (تقارن و قانون بقاء)
6
نسبیت و مکانیک کوانتوم به کمک لاگرانژیان
7
سیستم دینامیکی همیلتونی
8
براکت های پوآسون
9
قضیه لیوویل
10
تبدیل کانونیک
11
قابل حل بودن سیستم (یکپارچگی لیوویل- آرنولد)
12
نوسان و آشوب

توحه:

ویدئوهای اول و دوم این جلسه تکرار و یادآوری جلسه 11 است. اگر نیازی به تکرار مطالب ندارید، می توانید فقط ویدئوی سوم را تماشا کنید.

 


13
آشوب کوانتومی
14
گروه سیمپلکتیک/ مدل استاندارد

چنانچه محتوای این جلسه برایتان مشکل است، لطفا این جلسه را بعد از اتمام دوره تئوری کوانتوم ۲ مجددا مرور کنید.


15
از مکانیک کلاسیک به نیمه کلاسیک

چنانچه محتوای این جلسه برایتان مشکل است، لطفا این جلسه را بعد از اتمام دوره تئوری کوانتوم ۲ مجددا مرور کنید.


16
مقایسه فیزیک کوانتوم با فیزیک کلاسیک

چنانچه محتوای این جلسه برایتان مشکل است، لطفا این جلسه را بعد از اتمام دوره تئوری کوانتوم ۲ مجددا مرور کنید.


1
قابل حل بودن سیستم (یکپارچگی لیوویل- آرنولد)

ویدئوهای این درس با جلسه یازدهم مکانیک کلاسیک مشترک است. چنانچه قبلا این ویدئو را دانلود نموده اید نیازی به دانلود مجدد نیست.


2
نوسان و آشوب

ویدئوهای این درس با جلسه دوازدهم مکانیک کلاسیک مشترک است. چنانچه قبلا این ویدئو را دانلود نموده اید نیازی به دانلود مجدد نیست.

 


3
آشوب کوانتومی

ویدئوهای این درس با جلسه سیزدهم مکانیک کلاسیک مشترک است. چنانچه قبلا این ویدئو را دانلود نموده اید نیازی به دانلود مجدد نیست.

 


4
نوسانات غیرخطی
5
دینامیک سیستم در میدان برداری
6
المان های اصلی فضای فازی
7
دوشاخگی: تغییر توپولوژی فضای فازی
8
بحران در سیکل های حدی
9
بیان ژن و پدیدایی سلولهای تخصصی
10
نوسانات شیمیایی و پدیدایی اندام ها
1
از افلاتون تا شرودینگر
2
معادله شرودینگر: سطوح انرژی
3
دینامیک کوانتوم: تغییر تابع موج در زمان
4
همیلتونیان و نقش آن در هستایش
5
نقش بنیادی انرژی (تابع) پتانسیل در دینامیک سیستم
6
توابع پتانسیل ویژه -1
7
توابع پتانسیل ویژه -2
8
تونل کوانتومی -1
9
تونل کوانتومی -2

توجه: ویدئوی اول جلسه 9، ضبط مجدد مطالب ویدئوی آخر جلسه 8 ام است. چنانچه این ویدئو را دانلود نکنید، در مفهوم کلی درس خللی وارد نخواهد شد هر چند مطالب جدید هم در آن وجود دارد.


10
نوسانگر هارمونیک کوانتومی-1
11
نوسانگر هارمونیک کوانتومی-2
12
تکانه زاویه کوانتومی-1
13
تکانه زاویه کوانتومی-2
14
تکانه زاویه کوانتومی-3
15
اسپین، بوزون ها و فرمیون ها-1
16
اسپین، بوزون ها و فرمیون ها-2
17
اسپین، بوزون ها و فرمیون ها-3
18
اسپین، بوزون ها و فرمیون ها-4
19
مکانیک کوانتوم در 3 بعد
20
تابع پتانسیل کروی- طیف هیدروژن
21
تابع پتانسیل کروی در مختصات کروی
22
اتم هیدروژن

1
From Einstein to Hubble
2
معادله فریدمان(کیهان شناسی نیوتونی)
3
ماده تاریک و انرژی تاریک
4
سیاهچاله ها
5
هندسه فضا و متریک فریدمان-رابرتسون-واکر
6
ویژگی های متریک FRW
7
معادلات فریدمان به کمک نسبیت عام
8
دینامیک کیهان به کمک نسبیت عام
9
سیاهچاله ها(آ): متریک شوارتزشیلد
10
سیاهچاله ها(ب): تکینگی ها و محورهای مختصات
11
سیاهچاله ها(ج): مختصات کروسکال، سفیدچاله و کرم چاله!!
12
سیاهچاله ها(د): کرمچاله ها و فیزیک انرژی بالا
13
سیاهچاله ها(هـ): کرمچاله ها و دیاگرام پنروز
14
دیاگرام پنروز برای فضای کروسکالی
15
سیاه چاله های چرخان
16
بردار کیلینگ و مشتق لی
17
ترمودینامیک سیاه چاله
18
Ads/CFT و جهان هولوگرافیک
1
چارچوب و ابزار تئوریک
2
مروری بر مکانیک کلاسیک
3
میدان کلاسیک نسبیتی (آ)
4
میدان کلاسیک نسبیتی (ب)
5
از میدان کلاسیک به کوانتوم
6
گروه لی و جبر لی
7
SU(n) و مدل استاندارد
8
Gauge Transformation/Invariance/Symmetry... & and Intro to Electrodynamics
9
An Overview of Particle Physics
10
Dirac Equation
11
Solutions of Dirac Equation
12
Lorentz Group And Its Representations
13
Lorentz Group & Hilbert Space of SU(2)L x SU(2)R
14
Lorentz Transformation of Fields and Gamma Matrices
15
Relativistic Covariance of the Spinor Fields
16
Dirac & Weyl Spinor Field Lagrangians - Weyl Equations
17
Spinor Bilineras, Majorana Fermions & Spinor Field Symmetries
18
Majorana Fermions/Field
1
چرا میدانهای کوانتوم؟

ویدیو یکم

ویدیو دوم

1
پیشگفتار – دروس تخصصی
2
افلاتون، جبر و واقعیت فیزیکی
3
از خزینی تا جبر کایلی
4
تقارن
5
جایگزینی و کواترینون!
6
ریشه معادلات: از بابل تا لاگرانژ
7
تئوری گالوا -1
8
تئوری گالوا -2
9
تئوری گالوا -3
10
تئوری گالوا -4
1
جهان پدیدآینده!
2
سیستم های فورمال
3
هندسه جبری کلیفورد (1)
4
زبان ریاضی واحد فیزیک
5
فیزیک جدیدی پدید می آید!
6
فضای پدیدآیی
7
جبر کلیفوردی 1 و 2
8
جبر کلیفوردی 1 و 2
9
جبر کلیفوردی– 3
10
جبر کلیفوردی– 4
11
جبر کلیفوردی– 5