1
فرضیات
2
فضا و زمان، مطلق یا نسبی؟
3
فضازمان و فاصله اتفاق ها
4
همه با سرعت نور در فضازمان
5
معادله اینشتین: افقی تازه
6
جرم صفر! نور
7
خلقت از نوع اینشتین
8
نسبیت عام (اینشتین، جامی که عقل آقرین می زندش)
9
از گالیله تا امواج گرانشی زوج نوترونی
1
چارچوب فیزیک نظری
2
اجزا و رابطه بین اجزا
3
بودن و شدن
4
جهان فراکتالی و ابعاد فراکتالی
5
دوری که در آن آمدن و رفتن ماست
6
دوشاخه شدن در فضای فازی
7
آفرینش از آشوب
8
نقش 1-√ در خانه پرنقش و خیال
9
مفهوم زمان "خالق"
10
شخم فضا زمان
11
سایه مندلبروت
1
سقوط الکترون
2
امواج ماده
3
عدم قطعیت نهادینه در تار و پود فضازمان
4
تابع موج: هست و هم نیست!
5
از خیال تا واقعیت
6
متغیرهای پنهان
7
نامساوی بل: یکپارچگی و واقعیت
8
واقعیت کوانتومی و مغز
1
هندسه‌ خطوط موازی
2
تبدیل مختصات (ناظر ها)
3
مفهوم بردار و ماتریس
4
سه برخورد با یک ایده
5
سیستم معادلات Aū = b
6
ماتریس های تبدیل
7
حل سیستم معادلات خطی
8
فضا- و زیر -فضاهای برداری
9
بردارها و مقادیر ویژه‌ی یک ماتریس
10
تابع اکسپونانسیل ماتریس، e^Ax
1
زمین بازی اینشتین
2
از تبدیل گالیله تا تبدیل لورنتس
3
هندسه هذلولوی و تبدیلات لورنتس
4
اثرات نسبیتی
5
"چاربردار" های فضازمان
1
دینامیک غیر خطی
2
آنالیز رفتار سیستم ها
3
تغییر ناگهانی ساختار، رفتار و شخصیت
4
یک سیستم با چندین رفتار
5
سیستم های پریودیک (یک بُعدی)
6
دینامبک سیستم های 2-بُعدی
7
دینامیک سیستم های غیر خطی دو بُعدی
8
سیستم 2 بعدی: کاربردها
9
سیکل های حدی و دوشاخگی(سیستم های زنده)
1
فضای برداری کمپلکس
2
فضای برداری کمپلکس ... ادامه ...
3
منطق کلاسیک، منطق کوانتومی و اسپین الکترون
4
فرضیات مکانیک کوانتوم
5
اسپین الکترون و ابعاد فضا
6
تابع موج و آفرینش
7
اپراتورها و ارائه ماتریسی
8
اپراتورهای مشابه و تبدیل آنها به هم
9
اصل عدم قطعیت
10
اپراتور ممنتوم
11
آزمایش دوشیار
12
اپراتور جابجایی و قضیه نوتر
13
معادله شرودینگر
14
= ih{...}
1
رفتار پریودیک و آشوب
2
آشوب کوانتومی/ تابع زیتای ریمان
3
گروه سیمپلکتیک/ مدل استاندارد
4
از مکانیک کلاسیک به نیمه کلاسیک
5
مقایسه فیزیک کوانتوم با فیزیک کلاسیک
1
قابل حل بودن سیستم (یکپارچگی لیوویل- آرنولد)
2
رفتار پریودیک و آشوب
3
آشوب کوانتومی/ تابع زیتای ریمان
4
مدل داناکی– فرایند رشد
5
دینامیک سیستم با میدان برداری
6
المان های بنیادی فضای فازی
7
تغییر توپولوژی فضای فازی
8
بحران در سیکل های حدی
9
بایفورکیشن در طبیعت و تکنولوژی بیولوژی داناکی: از کجا آمده ایم
10
شکل گیری اندام ها و ارگان ها
1
از افلاطون تا شرودینگر
2
معادله شرودینگر و مقادیر ویژه انرژی
3
دینامیک کوانتوم: تغییر تابع موج در زمان
4
همیلتونیون در فضای هیلبرتی و فازی
5
نقش توابع پتانسیل
6
توابع پتانسیل ویژه
7
تونل زنی کوانتومی (خلقت، انرژی هسته ای)
8
نوسانگر هارمونیک کوانتومی (انرژی فضای تهی)
9
تکانه زاویه ای کوانتومی
10
تکانه زاویه ای کوانتومی …ادامه (اسپین)
11
مکانیک کوانتوم در سه بُعد (اتم هیدروژن)
1
آشنایی
2
میدان گرانشی نیوتنی
3
فضازمان و فاصله اتفاق ها
4
معادله ژئودزیک سقوط آزاد
5
انحنای سطح/ گرانش
6
زبان ریاضی نسبیت عام (1)
7
زبان ریاضی نسبیت عام (2)
8
زبان ریاضی نسبیت عام (3)
9
زبان ریاضی نسبیت عام (4)
10
زبان ریاضی نسبیت عام (5)
11
زبان ریاضی نسبیت عام (6)
12
زبان ریاضی نسبیت عام (7)
13
زبان ریاضی نسبیت عام (8)
14
زبان ریاضی نسبیت عام (9)
15
ثابت کیهانی و انرژی تاریک

1
خوشامدگویی
2
From Einstein to Hubble
3
معادله فریدمان(کیهان شناسی نیوتونی)
4
ماده تاریک و انرژی تاریک
5
سیاهچاله ها
6
هندسه فضا و متریک فریدمان-رابرتسون-واکر
7
ویژگی های متریک FRW
8
معادلات فریدمان به کمک نسبیت عام
9
دینامیک کیهان به کمک نسبیت عام
10
سیاهچاله ها(آ): متریک شوارتزشیلد
11
سیاهچاله ها(ب): تکینگی ها و محورهای مختصات
12
سیاهچاله ها(ج): مختصات کروسکال، سفیدچاله و کرم چاله!!
13
سیاهچاله ها(د): کرمچاله ها و فیزیک انرژی بالا
14
سیاهچاله ها(هـ): کرمچاله ها و دیاگرام پنروز
15
دیاگرام پنروز برای فضای کروسکالی
16
سیاه چاله های چرخان
17
بردار کیلینگ و مشتق لی
18
ترمودینامیک سیاه چاله
19
Ads/CFT و جهان هولوگرافیک
1
چارچوب و ابزار تئوریک
2
مروری بر مکانیک کلاسیک
3
میدان کلاسیک نسبیتی (آ)
4
میدان کلاسیک نسبیتی (ب)
5
از میدان کلاسیک به کوانتوم
1
پیشگفتار – دروس تخصصی
2
افلاتون، جبر و واقعیت فیزیکی
3
از خزینی تا جبر کایلی
4
تقارن
5
جایگزینی و کواترینون!
6
ریشه معادلات: از بابل تا لاگرانژ
7
تئوری گالوا -1
8
تئوری گالوا -2
9
تئوری گالوا -3
10
تئوری گالوا -4
1
جهان پدیدآینده!
2
سیستم های فورمال
3
هندسه جبری کلیفورد (1)
4
زبان ریاضی واحد فیزیک
5
فیزیک جدیدی پدید می آید!
6
فضای پدیدآیی
7
جبر کلیفوردی 1 و 2
8
جبر کلیفوردی 1 و 2
9
جبر کلیفوردی– 3
10
جبر کلیفوردی– 4
11
جبر کلیفوردی– 5