جلسه صفرجهان پدیدآینده!

مقدمه

Lecture Zero: Emerging Universe

Introduction

✓ مقدمه ای بر علم پدیدآیی

✓ تقسیم بندی علم پدیدآیی (ریاضی، فیزیک، بیولوژی و فلسفه پدیدآیی)

✓ بررسی اهداف آکادمی

✓ معرفی تئوری های مهم و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها و ارتباط تئوری ها با هم

✓ بررسی علمی علت در جا زدن علوم از جمله بیولوژی، فیزیک، پزشکی و

✓ تئوری نسبیت عام بر مبنای مدل داناکی

✓ ساختار داناکی و تئوری کوانتوم

✓ رابطه بین اجزاء

✓ توصیف یک واقعیت فیزیکی توسط اعداد کمپلکس

✓ گمشده ای بنام “I” در تمام علوم

✓ یگانگی قانون حاکم بر تمام پدیده های هستی در خلقت و فرایند رشد

✓ An introduction to the science of emergence

✓ Different branches of emergence science (mathematics, physics, biology, and philosophy of emergence)

✓ Goals of the academy

✓ Introducing  important theories their strengths and weaknesses and their relationships to each other

✓ Investigating why sciences, including biology, physics, medicine, and others have not remarkably progressed in recent decades.

✓ Theory of general relativity based on the Danaki model

✓ Danaki structure and Quantum Theory

✓ Relationship between components

✓ Description of physical reality by complex numbers

✓Absence of  “imaginary number (i)” in various branches of science

✓ The unity of universe Law that governs all phenomena and their process of growth (the unity of law of emergent universe)