جلسه پنجمفضای پدیدآیی Lecture Five: Emergence of space

✓ فضای پدیدآیی و ارتباط آن با فضازمان

✓ فضازمان چیست و چگونه شکل گرفته است؟

✓ تعریف نقطه در فضای ریاضی

✓ تعریف اسکالر (شماره تک بردار)

✓ تعریف پسودو اسکالر (شماره بایوکتور)

✓ موجوداتی که در فضای پدیدآیی تعریف کردیم: (اسکالر، وکتور، بایوکتور، مولتی وکتور)

✓ خلق موجودات جدید با استفاده از ضرب موجودات تعریف شده در فضای پدیدآیی

✓ سیستم های رو به انحطاط (دژنریت)

✓ در هر فلکی مردمکی می بینم     هر مردمکی را فلکی می بینم

✓ چگونه موجودی پدید می آید؟

✓ نقطه صفر و بایفورکیشن

✓ تعریف جدید نقطه صفر

✓ بررسی آزمایش دو شیار با دیدگاه جدید

✓ کلیاتی در مورد نحوه شکل گیری زیگوت و اگزیوم های جدید

✓ نقش i در پدید آمدن و ناپدید شدن (تولد و مرگ)

✓ Emergence space and its relation to space-time

✓ What is the space-time and how is it formed?

✓ Point definition in mathematics space

✓ Scalar definition (unit-vector number)

✓ Pseudo-Scalar definition (bi-vector number)

✓ The entities introduced in the emergence space: (scalar, vector, bi-vector, multi-vector)

✓ Creating new beings by multiplying defined entities in the emergence space

✓ Degenerate systems

✓ So up, as below

✓ How does a creature emerge?

✓ Zero point  and bifurcation

✓ New definition of Zero point

✓ Re-study of Double-slit experiment: a new perspective

✓ Overview of how zygotes are formed and new axioms

✓ The role of “i” in the emergence and disappearance (birth and death)