جلسه ششم و هفتم: جبر کلیفوردی 1 و 2 Lecture Six and Seven: Clifford Algebra 1&2

✓ انواع اترکتورها در نقاط مختلف دیاگرام “می”

✓ نقش سیستم های غیر خطی و آشوب در خلقت

✓ نقش ضرب و جمع در یک سیستم

✓ تفاوت اعداد و مقادیر n

✓ نقش اطلاعات و اهمیت آن در سیستم های مختلف

✓ نقش آنتروپی در خلقت

✓ تاریخچه شکل گیری جبر کلیفوردی

✓ ویژگیهای اعداد کمپلکس

✓ کواترنیون و کاربردهای آن خصوصا در زندگی روزمره

✓ جمع و ضرب کواترنیون ها

✓ نتیجه (commute) کواترنیون ها

✓ نقش کواترنیون در چرخش در فضای سه بعدی

✓ معکوس کواترنیون

✓ تبدیل کواترنیون به ماتریس 4*4 

✓ بدست آوردن i,j,k براساس ماتریس 4*4

✓ Types of attractors in different of May s diagram.

✓ The role of nonlinear systems and chaos theory in the creation

✓ Roles of multiplication and addition in a system

✓ Differences between numbers and “n” values

✓ Information and its importance in different systems

✓ The role of entropy in the creation

✓ The history of Clifford Algebra

✓  Complex Number properties

✓ Quaternion and its applications, especially in daily life

✓ Addition and multiplication of  Quaternions

✓  commuting Quaternions

✓ How do Quaternions represent rotation in a three-dimensions

✓ Invertse of Quaternion

Convert Quaternion to  the Matrix 4 * 4   

Obtaining i, j, k based on the Matrix 4 * 4 ✓