جلسه اولباز بینی مبانی ریاضی– سیستم های فورمال

Lecture One: Foundations of Mathematics- revisit

Axiomatic systems

✓ ریاضیات چیست؟

✓ ریاضیات چه ارتباطی با فیزیک دارد؟

✓ ریاضیات محض و ریاضیات کاربردی

✓ اهمیت و جایگاه مغز در انواع مطالعات بشری

✓ یوگا و موسیقی

✓ رامانوجان

✓ جهان یک محیط پیوسته یا یک محیط ناپیوسته؟

✓ ابزار درک زمان

✓ سیستم های فورمال

✓ جبر

✓ تابع صفرهای زیتای ریمان

✓ 1=1+1 !!!

✓ تقارن آینه ای و ابزار مناسب برای مطالعه آن

✓ What is mathematics?

✓ How are mathematics and physics related?

✓ Pure mathematics & Applied mathematics

✓ The importance and position of human brain in a various studies

✓ Yoga and music

✓ Ramanujan

✓ Is the universe discrete or continuous?

✓ A tool for understanding time

✓ Formal Systems

✓ Algebra

✓ The Riemann zeta function

✓ 1+1=1 !!!

✓ Mirror symmetry and the perfect tool for studying it