جلسه سومزبان ریاضی واحد فیزیک Lecture Three: Physics unified mathematical Language

✓ هندسه جبری و جبر کلیفوردی

✓ ابزارهای مطالعه جهان بسیار کوچک و جهان بزرگ

✓ جستجوی ابزار مورد نیاز برای مطالعه جهان بطور یکپارچه

✓ ریشه uv

✓ تفاوت ماهیت uv در دو دنیای ریاضی محض و فیزیک

✓ ارتباط UV & VU با uv & vu

✓ بدست آوردن ریشه معادله uv

✓ پاسخ به دو سوال مهم و 90 ساله فیزیک

✓ نقش ضرب در شکل گیری و خلق جهان هستی

✓ قبل از شکل گیری و خلق جهان هستی و پدیده ها، جهان فیزیکی و موجودات کجا بوده اند؟

✓ اقلیم وُید (تهیو کوانتوم وُید

✓ زمان چیست؟

✓ Algebraic Geometry and Clifford Algebra

✓ Study Tools for micro-universe and the macro universe

✓ Seeking the right tool for studying the world seamlessly

✓ Root “uv”

✓ Differences in the nature of “uv” in pure mathematics and physics

✓ The relationship between”UV” & “VU” with “uv” & “vu”

✓ Finding the root of “uv” equation 

✓ Answer to two important (90 years old) questions in physics

✓ The role of multiplication in the formation and creation of the universe

✓ Where were the physical world and the creatures before the creation of the universe and its phenomena?

✓ The void space and the Quantum void

✓ What is the Time conception?