جلسه چهارمفیزیک جدیدی پدید می آید! !Lecture Four: A new kind of physics

✓ مفهوم زمان و نقش آن در فیزیک و بعد موهومی

✓ بیگ بنگ و چگونگی ماهیت جهان قبل از بیگ بنگ

✓ انرژی و ماهیت آن در فضازمان

✓ فضازمان هر موجود

✓ تعریف جدید از بُعد موهومی زمان براساس مدل داناکی

✓ تعریف جدید حرکت براساس فضازمان

✓ انحناء فضازمان و گرانش

✓ Ƭ (تاوبه جای و به جای i

✓ توجیه لحظه خلقت و مرگ

✓ چند بُرداری

✓ پدیدآیی

✓ The concept of time and its role in physics as well as in the  imaginary dimension

✓ What is Big-Bang and the nature of the universe before the Big-Bang

✓ Energy and its nature in space-time

✓ Space-time for every being

✓ The new definition of the imaginary dimension of time based on the Danaki model

✓ The new definition of motion based on space-time

✓ Curvature of space-time and gravity

✓” Ƭ ” (Tau) instead of “t” and “I” instead of “i”

✓ Justifying the moment of creation and the moment of death

✓ Multi-vector

✓ Emergence