جلسه پنجمدوری که در او آمدن و رفتن ماست Lecture Five: The chaotic reality

✓ تراژکتوری (مسیر حرکت یک سیستم دینامیکی)

✓ فضای فازی

✓ حرکت پریودیک یک سیستم در فضای فازی

✓ نقطه صفر دیاگرام در سیستم های تحلیل پذیر (جذب کننده)

✓ محدوده سیکل جذب کننده

✓ انواع جذب کننده ها

✓ شرط اولیه

✓ تعیین یا پیش بینی مسیر حرکت تراژکتوری توسط معادلات تکوینی

✓ روش مطالعاتی هندسی تراژکتوری ها

✓ تاثیر تراژکتوری ها بر روی هم در جهان هستی

✓ Trajectory

✓ Phase space

✓ Periodic motion of the system in phase space

✓ Zero Point of the diagram at analysis system (Attractor)

✓ Limiting Cycle Attractor

✓ Types of Attractor

✓ Initial condition

✓ Determining or prediction of trajectory via Evolutionary equations

✓ Geometric method of studying trajectories

✓ Trajectory’s impact on the universe