جلسه نهممفهوم زمان – خالق “Lecture Nine: The concept of time – “Creator

✓ نقش اعداد مُوهومی

✓ کاربرد اعداد مُوهومی در درک پدیده های هستی

✓ بروز رفتار آشوبناک در آزمایش نوسان آونگ بین سه آهنربا

✓ مروری بر تئوری های مهم

✓ نقش در تئوری کوانتوم و نسبیت

✓ The role of imaginary numbers

✓ The application of imaginary numbers for Understanding the world’s phenomena

✓ Chaotic behavior occurrence in pendulum swing test with three magnets

✓ Review of important theories

✓ The role of i in quantum and relativity