جلسه ششمدو شاخه شدن در فضای فازی

Lecture Six: Bifurcation in the phase space

✓ بررسی علت و چرایی تغییرات دیاگرام کُخ

✓ پدیده بایفورکیشن

✓ اترکتور پایدار و ناپایدار

✓ مطالعه سیستمی با معادله  در فضای فازی برای مقادیر مختلف r

✓ آزمایش لیبچابرز

✓ توصیف واقعیت جهان هستی با استفاده از رابطه ساده ریاضی

✓ معادلات ساده لورنس برای بررسی و مطالعه وضعیت جو اتمسفر زمین

✓ Investigating the causes and reasons for changes of Koch diagram

✓ Bifurcation Phenomenon

✓ stable and unstable Attractor

✓ Studying a system with equation in the phase space for different values of r

✓ Libchaberz experiment

✓ Describing the reality of the universe using simple mathematical equation

 

✓ Lorenz simple equations to study the atmosphere of Earth