جلسه دهمشخم فضازمان Lecture Ten: Plowing space-time

✓ همگامی و مزایای استفاده از آن

✓ اهمیت اعداد واقعی در کنار اعداد موهومی

✓ علت تقسیمات دوتایی در پدیده بایفورکیشن

✓ معادلات تکرار پذیر

✓ مرور مجدد دیاگرام می، فضای خلقت

✓ حالت های مختلف در سرنوشت پدیده ها و ذرات در صفحه کمپلکس

✓ جولیاست ها، کاربردهای مختلف آن، انواع جولیاست ها و سرنوشت هر کدام از آنها

✓ دیاگرام مندلبروت ست و مقایسه آن با دیاگرام می

✓ قانون کلی حاکم بر تمام پدیده ها و وقایع هستی

✓ خلق جهان های متفاوت با جولیاست ها

✓ رمزگشایی از علت تقسیمات دوتایی در پدیده بایفورکیشن

✓ Synchronization and benefits of using it

✓ The importance of real numbers with imaginary numbers

✓ The cause of doubling in Bifurcation

Iterative equations ✓

✓ Review of May’s diagram, space creation

✓ Different modes in fate of phenomena and particles in complex plain

✓ “Julia sets”, various applications, types of “Julia set” and the fate of each of them

✓ Mandelbrot set diagram & comparison with May diagram

✓ The general rule governing all phenomena and events in the world

✓ Creation of different worlds by “Julia sets”

✓ Decoding of doubling in bifurcation phenomenon