جلسه دوم: معرفی آشوب و نظریه داناکی

Lecture Two: Introduction to the theory of chaos and Danaki

✓ سه شرط کاربردی بودن علم حساب در بررسی توابع

✓ توابع تحلیلی

✓ محدوده کاربرد علم حساب در بررسی پدیده های طبیعت

✓ رابطه بین اجزاء

✓ نظریه داناکی

✓ مطالعه انسان براساس دیدگاه اجزاء نگری، امکان پذیر است یا خیر؟

✓ ساختار داناکی

✓ پدیده همگامی

✓ فایر فلای ها

✓ Three conditions for applicability of Calculus in study of functions

✓ Analytic functions

✓ Applicability range of calculus in study of the nature‘s phenomena

✓ The relationship between the components

✓ Danaki theory

✓ Is it possible to Study the human based on reductionism perspective or not?

✓ The structure of Danaki

✓ Synchronization phenomenon

✓ Fireflies