جلسه هشتمخانه پر نقش و خیال Lecture Eight: Fantasy home

✓ جدب کننده لورنس در مورد جریان هوا

✓ جدب کننده روسلر در مورد محلول های شیمیایی

✓ جدب کننده هنیون در مورد نجوم و ستارگان

✓ جدب کننده گالاکتیک

✓ آزمایش واکنش بلازوف و ژابنسکی

✓ کنترل و هدایت رفتار ذره در دنیای موهومی، بروز پدیده بایفورکیشن در دنیای واقعی

✓ ظهور مجدد اعداد موهومی i

✓ Lorenz Attractor about air flow

✓ Rossler Attractor about chemical solutions

✓ Henon Attractor about astronomy and stars

✓ Strange Attractor Galactic

✓ Belousov- Zhabotinsky Reaction test

✓ Control and guidance of the behavior of particles in imaginary world, creation of bifurcation in the real world

✓ The re-emergence of imaginary numbers i