جلسه چهارمابعاد فضازمان Lecture Four: Dimensions of space-time

✓ خلقت از آشوب

✓ ساختارهای مجموعه کانتور

✓ منحنی کُخ و خود مشابهی

✓ پدیده های واقعا سه بُعدی در طبیعت!

✓ ساختارهای فراکتال

✓ فراکتال بودن فضازمان

✓ Creation from chaos

✓ Structures of the Cantor set

✓ Diagram of Koch and self-similarity

✓ Really three-dimensional phenomena in nature!

✓ Fractal structures

✓ The space-time fractalness