جلسه پنجمدینامیک سیستم با میدان برداری Lecture Five: System Dynamics via vector fields

گفتی که حافظ اینهمه رنگ و خیال چیست                  نقش غلط مبین که همان لوح ساده ایم

✓ بررسی دینامیک سیستم های خطی و غیر خطی در میدان برداری

✓ نقاط سکون و تعادل و انواع آن

✓ معرفی معیاری برای تشخیص نوع نقطه سکون بر اساس ماتریس (اپراتورمشتق

✓ Review of the dynamics of linear and nonlinear systems in the vector field

✓ Fixed Points and equilibrium points and their types

✓ Introducing a criterion for determining the type of fixed points based on the matrix (operator) derivative