جلسه یازدهمفرمالیسم همیلتونی

قابل حل بودن سیستم (یکپارچگی لیوویل- آرنولد)

Lecture Eleven: Hamiltonian Formalism

System solubility (Liouville- Arnold Integrability) 

✓ نتایج حاصل از معادلاتی که قابل حل نیستند

✓ مروری بر نتایج حاصل از جلسه دهم

✓ Initial value problem

✓ Boundary value problem

✓ انتگرال گیری تحلیلی

✓ بدست آوردن تراژکتوری سیستم در فضای ابسترکت، 2n بعدی

✓ بررسی سیستم ها از نظر قابلیت انتگرال گیری معادلات آنها

✓ بررسی در صد خطاهای روش های مختلف انتگرال گیری و میزان اختلال حاصل در نتایج مطالعات سیستم های مختلف

✓ 23 مسئله هیلبرت

✓ قابلیت انتگرال گیری معادله لیوویل– آرنولد

✓ بررسی مراحل حل معادلات، ترانسفر و به عبارت صحیح تر معکوس سسیستمی که تمام شرایط قضیه لیوویلآرنولد را دارد

✓ ارگودیسیتی

✓ The results of equations that cannot be solved

✓ Review of the results of the tenth meeting

✓ Initial value problem

✓ Boundary value problem

✓ Analytic Integration

✓ Obtain the system trajectory in the abstract space of 2nd dimension

✓ Examination of systems in terms of the ability to integrate their equations

✓ Estimation of the error rates of various integration methods and the degree of disruption in the results of studies of various systems

✓ 23 The issue of Hilbert

✓ Liouville- Arnold Integrability

✓ Reviewing the steps of solving equations, transferring, and, more correctly, the inverse system which has all the conditions of the Liouville- Arnold theorem

✓ Ergodicity