جلسه دوازدهمفرمالیسم همیلتونی

رفتار پریودیک و آشوب

Lecture Twelve: Hamiltonian Formalism

Periodicity & chaos

انرژی سطح، ثابت حرکت فضا، ثابت حرکت سطح

✓ شرایطی که امکان انتگرال گیری از معادلات سیستم را ایجاد می کند

✓ سیستم قابل حل

✓ شرایطی که یک سیستم را قابل حل می کند

✓ N-Torus

✓ بررسی قابل حل بودن سیستمی با یک درجه آزادی 1-Torus

✓ بررسی قابل حل بودن سیستمی با دو درجه آزادی 2-Torus

✓ رفتار پریودیک و رفتار شبه پریودیک سیستم

✓ بررسی قابل حل بودن سیستمی با سه درجه آزادی 3-Torus

✓ مطالعه سیستم های کاملا آشوبناک

✓ بررسی نوسانگر هارمونیک یک و دو بعدی در سیستم همیلتونی با تمرکز بر قابل حل بودن یا نبودن

✓ بررسی قابل حل بودن رابطه کلی هر نوسانگر هارمونیک یک بعدی

✓ دیاگرام مارپیچ، مارپیچ پایدار و مارپیج ناپایدار

✓ بررسی قابل حل بودن نوسان گر هارمونیک دو بعدی

✓ رفتار شبه پریودیک

✓ دیاگرام لیساجویس

✓ Energy Surface, constant of motion of space, constant of motion of Surface

✓ Conditions that make it possible to integrate the system equations

✓ Solvable system

✓ Conditions that make a system solvable

✓ N-Torus

✓ Assessing the Solubility of a System with a 1-Torus degree of freedom

✓ Assessing the Solubility of a System with a 2-Torus degree of freedom

✓ Periodic behavior and quasi-periodic behavior of the system

✓ Assessing the Solubility of a System with a 3-Torus degree of freedom

✓ Study of completely chaotic systems

✓ Review of one-dimensional and two-dimensional harmonic oscillator in Hamiltonian system with a focus on being integrable or non-integrable

✓ Investigating the solubility of one-dimensional harmonic oscillator

✓ A spiral diagram, stable spiral and unstable spiral

✓ Investigating the solubility of two-dimensional harmonic oscillator

✓ Quasi-periodic behavior

✓ Lissajous figures Diagram