جلسه ششمالمان های بنیادی فضای فازی Lecture Six: Fundamental elements of phase space

✓ نقاط سکون و اربیت ها

✓ سیکل حدی

✓ تئوری اندیس

✓ مهندسی المانهای بنیادی

✓ خلق موجود زنده از اتم ها

✓ گامی در راستای انرژی جوش هسته ای در دمای پایین

✓ Fixed points and Orbits

✓ Limit cycles

✓ The theory of the index

✓ Engineering of Stem Cells

✓ Creation of living creatures from atoms

✓ A step in the direction of low-temperature Nuclear fission