جلسه چهارم مدل داناکی– فرایند رشد (Lecture Four: Growth phenomena (nonlinear effects

✓ مقدمه ای بر مدل داناکی

✓ رفتار نوسانگر غیر خطی

✓ نقشseparatrix در دینامیک سیستم های غیر خطی

✓ انرژی نقطه صفر و شکل گیری ذرات بنیادی

✓ سلول های بنیادی و تخصصی

✓ ارتباط میدان کوانتومی با بیولوژی سلولهای بنیادی

✓ Introduction to the Model Danaki

✓ Nonlinear oscillator behavior

✓ The role of separatrix in the dynamics of nonlinear systems

✓ Zero Point energy and formation of fundamental particles

✓ Stem Cells and Specialized cells

✓ Relationship of quantum field with stem cells biology