جلسه دهمبیولوژی داناکیشکل گیری اندام ها و ارگان ها Lecture Ten: Danaki Biology: Formation of organs

✓ بیولوژی داناکی– شکل گیری اندام ها و ارگان ها از سلول های بنیادی

✓ ساختارهای منظم در طبیعت

✓ الگوی تورینگ و فرایند شکل گیری

✓ ناپایداری و دوشاخگی تورینگ

✓ نوسان و رفتار پریودیک در بیوشیمی

✓ واکنش های بلوزوف– ژابوتینسکی

✓ ترمودینامیک دور از تعادل

✓ دوشاخگی هوف در بیوشیمی

✓ ایجاد دوشاخگی های هوف و تورینگ بطور همزمان

✓ تولد سلول دارای رفتار پریودیک از سلول های بنیادی

✓ گام جدیدی در بیوشیمی و سلول های بنیادی

✓ Danaki biology-the formation of organs from stem cells

✓ Regular structures in nature

✓ Turing pattern and morphogenesis

✓ Turing instability and Bios

✓ Oscillation and periodic behavior in biochemistry

✓ Belousv- Zhabothsky (BZ) reactions

✓ Non-equilibrium thermodynamics

✓ Hof bifurcation in Biochemistry

✓ Simultaneous creation of the Hof and Turing bifurcation

✓ Cell birth with periodic behavior from stem cells

✓ A new step in biochemistry and stem cells