جلسه نهمبایفورکیشن در طبیعت و تکنولوژی

بیولوژی داناکیاز کجا آمده ایم

Lecture Nine: Bifurcation in Nature & Technology

Danaki Biology:Where have we come from?

✓ آغاز فرایند رشد از زیگوت اولیه

✓ بیان ژن و سنتز پروتئین

✓ نقش بایفورکیشن در فعال شدن ژن

✓ کنترل ژن و ارتباط آن با بُعد موهومی فضای فازی

✓ نقش بُعد موهومی در تولید سلولهای تخصصی از سلولهای بنیادی

✓ قانون (معادلهحاکم بر رشد زیگوت

✓ کد ژن و صفرهای توابع ال و ارتباط آن با تابع زیتای ریمان

✓ نحوه تعیین تابع ال یک سلول

✓ معرفی پزشکی داناکیگام اول

✓ Start of the growth process from the initial zygote

✓ Gene expression and protein synthesis

✓ The role of the bifurcation in the gene expression

✓ Gene control and its relation with imaginary dimension of phase space

✓ The role of imaginary dimension in the production of specialized cells from stem cells

✓ The governing law (equation) of the zygote growth

✓ The Genetic code and Zero of the L-Functions and its Relationship with the Riemann Zeta Function

✓ How to determine the L-function of a cell

✓ Introduction of Danaki Medicine: The first step