جلسه سیزدهمفرمالیسم همیلتونی

آشوب کوانتومیتابع زیتای ریمان

Lecture Thirteen: Hamiltonian Formalism

Quantum chaos/ Riemann Zeta Function

بررسی قابل حل بودن سیستمی با یک ذره و یک درجه آزادی، در فضای دو بعدی

✓ بررسی قابل حل بودن سیستمی با دو ذره و دو درجه آزادی، در فضای دو بعدی

✓ بررسی قابل حل بودن سیستمی با سه درجه آزادی،single body

✓ بررسی قابل حل بودن یک سیستم 2- body در فضای سه بعدی

✓ بررسی قابل حل بودن یک سیستم 3- body در فضای سه بعدی

✓ بررسی قابل حل بودن یک سیستم 1- body در فضای دو بعدی محصور بشکل مربع

✓ بررسی قابل حل بودن یک سیستم 1- body در فضای دو بعدی محصور بشکل دایره

✓ بررسی قابل حل بودن یک سیستم 1- body در فضای دو بعدی محصور بشکل بیضی

✓ بررسی قابل حل بودن یک سیستم 1- body در فضای دو بعدی محصور بشکل چند ضلعی (با انحناء در یکی از اضلاع)

✓ معرفی سیستم های با مرزهای با اشکال خاص که بدان ها “Bounimovich Stadiums” می گویند و بررسی قابل حل بودن آنها از نظر فیزیک و ریاضی

✓ Study of integrablity of a system with one particle and one degree of freedom in a two-dimensional space

✓ Study of integrablity of a system with two particles and two degrees of freedom in a two-dimensional space

✓ Study of integrablity of a system with three degrees of freedom, single body

✓ Study of integrablity a 2-body system in a three-dimensional space

✓ Study of integrablity a 3-body system in a three-dimensional space

✓ Study of integrablity a 1-body system in a square two-dimensional space

✓ Study of integrablity a 1-body system in a circular two-dimensional space

✓ Study of integrablity a 1-body system in an ellipse enclosed two-dimensional space

✓ Study of integrablity a 1-body system in a polygonal enclosed two-dimensional space (with curvature in one of the sides)

✓ Introducing systems with specific boundaries known as “Bounimovich Stadiums” and their physically and mathematically integrability assessment.