جلسه ششمدینامیک سیستم های دو بُعدی Lecture Six: Dynamics of 2D Systems

✓ معادلات سیستم های دو بُعدی خطی در فضای فازی

✓ خصوصیات نقطه های ثابت (فیکس پوینتدر سیستم های دو بُعدی

✓ نقطه ثابت (فیکس پوینتنعل اسبی

✓ منیفولد، انواع و کاربردهای آن

✓ نوسانگر هارمونیک ساده و حل معادله مربوط به آن به روش پوآن کاره

✓ مشخصات نوسانگر هارمونیک ساده و بررسی جهت منیفولد های آن

✓ تاثیر تغییرات Ƭ و Δ در نوع فیکس پوینت ها

✓ Two-dimensional systems of linear equations in phase space

✓ Fixed Point properties in two-dimensional systems

✓ Saddle point

✓ Manifold, types & applications

✓ simple harmonic oscillator and solving equation via Poincare method

✓ Simple harmonic oscillator specifications and assessing direction of its manifold

✓ The impact of Ƭ and Δ changes in the type of fixed points of