جلسه پنجم: سیستم های پریودیک (یک بُعدی) (Lecture Five: Periodic Systems (1-Dimensional

✓ میدان برداری دایره ای

✓ نقطه بحرانی

✓ سرعت خطی و سرعت زاویه ای

✓ سیستم نوسانگر یکنواخت

✓ اختلاف فاز

✓ Circular vector field

✓ Critical point

✓ The linear velocity, angular velocity

✓ Uniform oscillator system

✓ The phase difference