جلسه اول:دینامیک غیر خطی Lecture One: Non- Linear Dynamic

✓ تاریخچه دینامیک

✓ روش هندسی پوآن کاره

✓ دینامیک سیستم، اُسیلاتور و معادلات غیر خطی

✓ معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن و تفاوت آن با معادلات تفاضلی

✓ Dynamic History

✓ Geometric method

✓ Dynamic System, oscillator & Non-linear equations

✓ Differential Equations and its Applications &difference with Difference equations