جلسه هشتمسیستم 2 بعدی: کاربردها Lecture Eight: Nonlinear 2D Systems: Applications

✓ مطالعه تغییرات انرژی در سیستم های غیرخطی

✓ ماتریس جیکوبی

✓ تراژ کتوری هوموکلینیک

✓ تراژکتوری هتروکلینیک

✓ سیستم های تحلیل ناپذیر

✓ سیستم های برگشت پذیر

✓ The study of energy changes in non-linear systems

✓ Jacobian matrix

✓ Homo-clinic trajectory

✓ Hetero-clinic trajectory

✓ Conservative systems

✓ Reversible systems