جلسه نهمسیکل های حدی و دوشاخگی(سیستم های زنده) Lecture Nine: Limit Cycles & Bifurcations (Biosystems)

✓ Limit cycle ، خصوصیات و انواع آن

✓ سیستم های limit cycle در بیولوژی و بدن انسان

✓ نقش پارامتر کنترل μ در limit cycle

✓ بایفورکیشن فرابحرانی هوف

✓ بایفورکیشن زیربحرانی هوف

✓ معادله وندرپُل

✓ نوسان آرامش

✓ سیستم های غیر خطی کمّی

✓ نوسان ساز “دافینگ”

✓ Limit cycle, properties and types

✓ Limit cycle systems in biology and the human body

✓ The role of cycle control parameter (μ) of limit cycle

✓ Super-critical Hopf Bifurcation

✓ Sub-critical Hopf Bifurcation

✓ Vander-pol equation

✓ Relaxation oscillation

✓ Quantitative non-linear systems

✓ Duffing oscillator