جلسه چهارم: یک سیستم با چندین رفتار Lecture Four: Different Dynamics of a Single System

✓ نوع سوم دوشاخگی

✓ انواع پیچ فورک دوشاخگی (فرابحرانی و زیربحرانی)

✓ بررسی تاثیر پارامتر کنترل در این نوع دوشاخگی و وضعیت فیکس پوینت ها

✓ رسم دیاگرام  و بررسی نتایج جالب توجه آن

✓ خاصیت هیستریس

✓ بررسی لیزر ساده حالت جامد

✓ مدل ریاضی هاکن” برای لیزر حالت جامد

✓ ارتباط لیزر و دوشاخگی

✓ لحظه همفازی

✓ Pitchfork bifurcation (third type)

✓ Super-critical pitchfork bifurcation and Sub-critical pitchfork bifurcation

✓ Investigating Effect of the control parameter in this type of situation bifurcation and state of the fixed points

✓ Drawing a diagram of and assessing its interesting results 

✓ The Hysteresis property

✓ Study of simple solid-state laser

✓ Hawken mathematical model for solid-state laser

✓ Laser Communications and bifurcation

✓ Co-phase moment