جلسه دومتحلیل رفتار سیستم Lecture Two: Analysis of system behavior

✓ روش هندسی پوآن کاره

✓ نقطه تعادل و انواع آن

✓ معادلات زمان گسسته

✓ کنترل کننده ها

✓ The geometric method of Poincare

✓ The fixed point and its types

✓ discrete time equation

✓ Controllers